Ruimtelijke druk

Een bedreiging voor de bloembollenteelt in de Anna Paulownapolder vormt de ruimtelijke druk. Hierdoor kan er op termijn een grondtekort ontstaan. De toenemende vraag naar grond komt uit verschillende kanten.

 

  • schaalvergroting bloembollenteelt
  • regionaal havengebonden bedrijventerrein (RHB)
  • woningbouw en recreatie
  • mondiale opwarming

 

Schaalvergroting bloembollenteelt

 

Bloembollentelers in de Anna Paulownapolder willen graag uitbreiden in verband met te verwachten schaalvoordelen.

Het beleid van de provincie Noord-Holland is er op gericht om de bloembollenteelt op zand binnen de provincie te behouden. De provincie wil ruimte bieden voor groei door het bieden van ruimte in nieuwe productiegebieden in Noord-Holland Noord zoals de Wieringermeer.

 

 

 

Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB) Kooyhaven

 

Voor het beoogde Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB) Kooyhaven van Den Helder is het oog gevallen op bollengrond in de Anna Paulownapolder. Het moet een vestigingslocatie worden voor bedrijven die hun producten alleen via het water kunnen vervoeren. Het gaat om circa 84 hectare land.

In de bloembollensector werd gevreesd voor negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit door aanleg van Kooyhaven. Jos Smakman zorgde er daarom voor dat er een nulmeting werd toegezegd. Eventuele negatieve effecten op de waterkwaliteit en kwantiteit kunnen dan vroegtijdig gesignaleerd worden. Waar nodig kunnen dan maatregelen getroffen worden. Jos Smakman is voorzitter van KAVB - LTO afdeling Anna Paulowna-Breezand.

 

 

 

Woningbouw en recreatie

 

In het Noordelijk Zandgebied liggen ruimteclaims voor woningbouw, waterberging, natuur- en landschapsbeheer en recreatie.

Vanuit de groter wordende stedelijke gebieden is vraag naar ruimtelijke kwaliteit en recreatiemogelijkheden. De provincie Noord-Holland stimuleert biologische landbouw, streekproductie en nichemarkten. Streekproducten hebben op hun beurt invloed op de ontwikkeling van kleinschalig recreatie en toerisme, regionale bedrijvigheid en het behoud van karakteristieke agrarische cultuurlandschappen.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next